banner

Det med småt

breaker.png

Indehaver

Familieretskontoret Esbjerg, CVR.nr. 34113580, er en virksomhed med advokat Annette Kyhn-Hansen som indehaver.

 

Advokatsamfundet

Annette Kyhn-Hansen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og medlemmer af Advokatsamfundet samt brancheorganisationen Danske FamilieAdvokater. Dette betyder, at advokatfirmaet er underlagt de regler og reguleringer som gælder for alle andre advokater.Familieretskontoret er således omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse

Advokatfirmaet følger nøje de advokatetiske regler, herunder reglerne om hvidvask. Det betyder bl.a. at advokatfirmaet beder dig om legitimation i form af kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis.

Inden advokatfirmaet påtager sig en sag undersøges, at der ikke er interessekonflikter som gør, at advokatfirmaet ikke kan påtage sig sagen. Hvis det er tilfældet kan der, hvis du ønsker det, henvises til en anden advokat.

 

Ansvar

Familieretskontoret har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, policenr. 156-08290158-30010. Forsikringssummen er på kr. 2.500.000,00. Ved påtagelse af en sag er advokatfirmaets ansvar begrænset til dette beløb. I henhold til de af advokatsamfundet vedtagne regler har Familieretskontoret endvidere stillet garanti.

 

Advokatnævnet
Eventuelle klager over rådgivning eller honorarer kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh K, mail : klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Se evt. mere på www.advokatnaevnet.dk

 

Klientmidler
Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler herom. Familieretskontoret har klientkonti i Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Aftalebrev og prisoplysning

Når Familieretskontoret påtager sig en opgave for dig, vil opgavens omfang altid blive bekræftet i et aftalebrev, der sendes til dig. Samtidig fremsendes prisoplysning, hvori vi oplyser enten timepris for det aftalte arbejde eller anslår et samlet salær for opgaven. Hvis forudsætningerne for den oplyste pris ændrer sig, vil vi fremsende ny prisoplysning. Honoraret fastsættes efter opgavens art, det ansvar der er forbundet med opgaven, det opnåede resultat, de involverede værdier og den medgåede tid.

 

Værneting 

Familieretskontoret anvender ikke værnetings- og lovvalgsaftaler.